Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Mẫu ĐKHĐ của tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập

 
MẪU ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DO CÁ NHÂN THÀNH LẬP   03-11-2022
Các văn bản có liên quan

+ Đơn đăng ký hoạt động KH&CN chú ý ghi đúng theo Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN do Thủ tướng Chính phủ quy định [Mẫu đăng ký]

+ Danh sách nguồn nhân lực KH&CN [Mẫu danh sách]

+ Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 3x4) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú của nhân lực chính nhiệm và kiêm nhiệm [Mẫu SYLL] hoặc lý lịch khoa học [Mẫu LLKH]

+ Đơn xin làm viêc chính nhiệm [Mẫu Đơn chính nhiệm]

+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm [Mẫu Đơn kiêm nhiệm]

+ Bản sao bằng cấp chuyên môn nhân lực KH&CN có chứng thực hợp pháp

+ Trường hợp vốn đăng ký của 02 cá nhân trở lên phải có biên bản họp Hội đồng sáng lập có chữ ký của những người sáng lập thay cho quyết định thành lập, trong đó thống nhất các nội dung cơ bản (điều lệ tổ chức và hoạt động, vốn đăng ký, các chức danh lãnh đạo, quản lý và các nội dung khác)

+ Biên bản góp vốn có chữ ký của các thành viên góp vốn đính kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phần vốn góp.

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động [Mẫu Điều lệ_cá nhân]

+ Bản kê khai cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức KH&CN [Mẫu Kê Khai]

+  Hồ sơ về trụ sở chính bao gồm một trong những giấy tờ sau:

+  Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính (có chứng thực hợp pháp).

+ Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (có chứng thực hợp pháp)

+ Mẫu báo cáo hàng năm [Mẫu Báo Cáo]

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.