Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
​Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ sẽ kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 25/10/2023   08-09-2023
Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ được tổ chức nhằm phát động, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng các phóng viên, nhà báo, biên tập viên trong và ngoài tỉnh tham gia đảm bảo Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2023 được tổ chức đạt kết qủa tốt cả về số lượng và chất lượng sản phẩm tham gia. Giải thưởng được tổ chức một cách công khai, công bằng, chính xác, khách quan, trung thực, chất lượng góp phần tạo không khí phấn khởi cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia.

Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai được tổ chức nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực KH-CN, đặc biệt là các thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới quản lý KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH-CN trong phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời ghi nhận, tôn vinh những tác giả có sản phẩm báo chí xuất sắc về hoạt động KH-CN.


IMG_9988.JPG
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải năm 2022


Thời gian nhận bài dự thi từ tháng 5/2023 đến ngày 25/10/2023

Ban tổ chức Giải thưởng đã có một số gợi ý về chủ đề dự thi cho tác giả tham gia giải thưởng gồm:

1. Những chủ trương, chính sách về khoa học và công nghệ - Phản ánh những chủ trương, chính sách về hoạt động khoa học và công nghệ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ. - Những cơ chế, chính sách đặc thù mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển khoa học và công nghệ của ngành, đơn vị. Gợi ý một số chủ trương như: Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Quyết định số 2245/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu “nâng cao năng lực nội sinh của ngành, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 13150/KH-UBND, ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2020-2025). Kế hoạch số 12015/KH-UBND, ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.

IMG_9999.JPGTrao giải Nhất thể loại Báo truyền hình 

2. Hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ - Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở các cơ quan, đơn vị, viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Giới thiệu những nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở được triển khai thực hiện hoặc đã được chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn. - Hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới quản lý… - Hoạt động nghiên cứu, phát triển nguồn gen theo Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng 2030 và Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng 2030; Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

3. Hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ - Ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách hành chính (Quyết định 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030). - Ứng dụng Hệ thống chất lượng ISO trong quản lý, điều hành, sản xuất… - Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. - Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

4. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Các hoạt động triển khai Đề án 844 về hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023. - Hiệu quả từ các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong các lĩnh vực: Xăng dầu, y tế, vàng trang sức, hàng hóa đóng gói… - Dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Kết quả triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Hiệu quả từ Giải thưởng chất lượng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

z3890849701793_7e5001dc24bda3c3f14d512a44db8369.jpg
Ban Giám khảo chấm tập trung thể loại báo Truyền hình 

6. Cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ. 3 - Đô thị thông minh; các ứng dụng thông minh; thương mại điện tử. - Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, giao dịch của cơ quan. - Hiệu quả trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. - Các kết quả trong triển khai Kế hoạch 7600/KH-UBND ngày 03/7/2020 Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Kế hoạch số 331-KH/TU, ngày 26/02/2020 của Tỉnh ủy. - Kết quả triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hệ thống một cửa điện tử từ tỉnh đến xã. Những điểm sáng trong thực hiện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

7. Sở hữu trí tuệ - Các hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh. - Hiệu quả từ việc hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể: Nấm mèo Long Khánh, Chôm chôm Long Khánh, Bưởi Tân Triều, … - Kết quả đạt được từ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ). - Hoạt động áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 (thực hiện triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg, ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

8. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Kết quả đạt được trong thực hiện Kế hoạch số 331-KH/TU, ngày 26/02/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. - Những tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Các hoạt động và kết quả đạt được trong phát triển công nghệ số, công nghệ sinh học, vật lý - vật liệu tiên tiến và năng lượng - môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã….

 9. Khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới - Triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg, ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tập trung giới thiệu các giải pháp khoa học, ứng dụng công nghệ đảm bảo tăng hiệu quả kinh tế; các giải pháp phát triển kinh tế 4 nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững; xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. - Hiệu quả từ xây chương trình OCOP; Ứng dụng các cây, con, giống mới trong sản xuất; Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất...

10. Điển hình tiên tiến và các phong trào, hội thi - Giới thiệu các gương điển hình có sáng kiến, sáng tạo, đổi mới trong lao động, sản xuất, quản lý… - Giới thiệu các tập thể, cá nhân đạt giải trong các phong trào, hội thi… - Giới thiệu những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao. - Phản ánh kết quả đạt được từ những phong trào hội thi: Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập; Sáng tạo kỹ thuật; Nông dân giỏi ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; Cán bộ Phụ nữ giỏi ứng dụng công nghệ thông tin; Thiết kế Logo OCOP Đồng Nai; Khởi nghiệp….

11. Tiết kiệm năng lượng và An toàn bức xạ - Các hoạt động tiết kiệm năng lượng; hiệu quả từ chương trình tiết kiệm năng lượng. - Các hoạt động an toàn bức xạ trong doanh nghiệp, cơ sở y tế, trong khu dân cư...

12. Các công trình nghiên cứu, ứng dụng và các bài báo khoa học - Hiệu quả từ những nghiên cứu, chế tạo, sáng chế, cải tiến kỹ thuật… - Các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong phòng chống dịch bệnh… - Các bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên các Tạp chí…

13. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học…

14. Các tập thể, cá nhân điển hình có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chuyên môn…

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập