Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2024-2030   15-05-2024
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/5/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 ​

Kế hoạch thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Đồng Nai, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đại hiểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cụ thể, trong giai đoạn 2024-2027: hỗ trợ ít nhất 95 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 10 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hàng năm, ít nhất 200 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp; ít nhất 3 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã do thanh niên làm chủ; hàng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầy tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Năm 2025, đưa vào hoạt động “Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên Đồng Nai”…

Giai đoạn 2028-2030: hỗ trợ 150 thanh niên khởi nghiệp, trong đó ít nhất 15 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hàng năm, ít nhất 400 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực vể khởi nghiệp; ít nhất 10 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh; hàng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Đến năm 2030, duy trì và phát triển “Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên Đồng Nai” là thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hiệu quả…

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai thực hiện là: tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, trong đó tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiền năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp.

Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với các giải pháp cụ thể: đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp; khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

P.Hương

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.