Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 

Gương điển hình tháng 11/2017


Tại buổi họp giao ban đầu tuần ngày 18 - 12, PGS.TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Quyết định khen thưởng gương "Điển hình trong tháng" trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 11/2017 cho 02 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gồm: Ông Nguyễn Văn Lý, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở và ông Phạm Ngọc Hiền, Trưởng phòng Phòng Khối lượng dung tích (Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

Ông Nguyễn Văn Lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi hoàn thành báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) và Kế hoạch số 12367/KH-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 và Chương trình công tác năm 2017 số 383/CTr-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉn; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 10303/CTr-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 31/8/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Trung ương về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thành việc xử lý, tổng hợp số liệu kết quả điều tra và hoàn thành Báo cáo kết quả điều tra về nhân lực xã hội có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015: Báo cáo chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIV năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2017; Định hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020 phục vụ Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIV năm 2017.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Hiền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khi xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, hồ sơ năng lực của phòng Khối lượng - Dung tích;  Xây dựng quy định nội bộ cho phòng Khối lượng - Dung tích về công tác tiếp nhận, kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo và trả kết quả; Tham gia xây dựng và cập nhật biểu giá các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của Trung tâm KTĐC; Hoàn thành hồ sơ đánh giá giám sát ISO 17025 cho phòng Khối lượng - Dung tích; Cải tiến hệ thống bơm lưu lượng phục vụ lập barem bồn chứa xăng dầu; Cải tiến bàn kiểm áp suất phục vụ kiểm định áp kế chất khí tạo doanh thu cho Trung tâm; Xây dựng phương án và hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa bàn cân ô tô cho công ty mía đường La Ngà; Xây dựng phương pháp và hướng dẫn tính toán độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn vật đọ đến 5 tấn để xin chứng nhận mở rộng khả năng hiệu chuẩn cho Trung tâm; Tốt nghiệp Cao học chuyên nghành Kỹ thuật cơ khí…

P.V


 

 Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập