Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 2. Văn bản Quy phạm pháp luật

 
 
QUYẾT ĐỊNH 77/2007/QÐ-BDGĐT ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2007 Quy định về ... (03/11/2022)

QUYẾT ĐỊNH 77/2007/QÐ-BDGĐT ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2007 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH 1622/QĐ-UBND ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Đồn... (03/11/2022)

QUYẾT ĐỊNH 1622/QĐ-UBND ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành ...

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH 42/2008/QÐ-BDGĐT ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2008 quy định về l... (03/11/2022)

QUYẾT ĐỊNH 42/2008/QÐ-BDGĐT ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2008 quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH 97/2009/QÐ-TTg ban hành 24 tháng 7 năm 2009 Danh mục các lĩnh vự... (03/11/2022)

QUYẾT ĐỊNH 97/2009/QÐ-TTg ban hành 24 tháng 7 năm 2009 Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Xem tiếp
THÔNG TƯ 298/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016 Quy định mức th... (03/11/2022)

THÔNG TƯ 298/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học công nghệ

Xem tiếp
THÔNG TƯ 38/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2014 Quy định về đá... (03/11/2022)

THÔNG TƯ 38/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2014 Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ

Xem tiếp
THÔNG TƯ 03/2019/TT-BKHCN ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2019 Quy định chế độ... (03/11/2022)

THÔNG TƯ 03/2019/TT-BKHCN ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2019 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem tiếp
THÔNG TƯ 03/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 Hướng dẫn điều... (03/11/2022)

THÔNG TƯ 03/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Xem tiếp
NGHỊ ĐỊNH 08/2014/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiế... (03/11/2022)

NGHỊ ĐỊNH 08/2014/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

Xem tiếp
LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt N... (03/11/2022)

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam ban hành ngày 18/6/2013

Xem tiếp
1
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.