Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Gương điển hình

 
Tiêu chí xét chọn

 

 
   
 
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
––––––––––––
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
 

 

 
QUY ĐỊNH

 Về khen thưởng danh hiệu "Điển hình trong tháng" trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  146/QĐ-SKHCN ngày 25/6/2014
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)
______________________
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
          Quy định này quy định về tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, công nhận và khen thưởng danh hiệu "Điển hình trong tháng" trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
           Danh hiệu "Điển hình trong tháng" xét tặng cho các cán bộ, công chức     và viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Định kỳ tổ chức xét chọn
           - Danh hiệu "Điển hình trong tháng" được xét chọn hàng tháng, vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.
           - Việc xét chọn được thực hiện riêng 2 khối: Khối Quản lý nhà nước và Khối Hành chính sự nghiệp
 
Chương II
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU
"ĐIỂN HÌNH TRONG THÁNG"
 
Điều 4. Nguyên tắc xét chọn
        1. Không phân biệt đối xử giữa cán bộ, công chức và viên chức. Mỗi tháng chỉ xét chọn biểu dương 02 gương điển hình thuộc hai khối Quản lý nhà nước và Hành chính sự nghiệp.
       2. Xét chọn khen thưởng danh hiệu "Điển hình trong tháng" phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tuân thủ các quy định tại Quy định này.
Điều 5. Tiêu chí, phương pháp xét chọn và hình thức công nhận danh hiệu "Điển hình trong tháng"
          1. Tiêu chí:
                                                                                                                       Tổng điểm: 100 điểm
 
TT
Nội dung
Điểm
1
Tiêu chí 1. Thực hiện giờ giấc làm việc:
- Cán bộ, công chức, viên chức có số giờ công làm thêm và số lần vào sớm, đúng giờ nhiều nhất trong tháng
- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia chào cờ đầy đủ trong tháng
25
15
 
10
2
Tiêu chí 2. Thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp:
- Cán bộ, công chức, viên chức không có ý kiến phản ánh về thái độ ứng xử trong giao tiếp hành chính trong tháng (trong nội bộ và bên ngoài cơ quan)
- Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đeo thẻ công chức, mặc trang phục công sở đúng quy định
15
 
10
 
 
5
3
Tiêu chí 3. Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công trong tháng
20
4
Tiêu chí 4. Thực hiện nhiệm vụ:
- Cán bộ, công chức, viên chức không có luồng trễ hạn trong tháng trên hệ thống I-Office
- Cán bộ, công chức, viên chức xử lý công việc kịp thời, đúng tiến độ trên hệ thống I-Office
- Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt các quyết định, chủ trương của Sở, thực hiện đăng ký lịch công tác, nghỉ phép đầy đủ
20
05
 
10
 
05
5
Tiêu chí 5: Cán bộ, công chức, viên chức có nhiều ý kiến góp ý có hiệu quả nhất trong quản lý điều hành hoạt động của Sở
20
 
* Lưu ý:
            - Các trường hợp không xét tặng danh hiệu "Điển hình trong tháng":
           + Giờ công thực tế làm việc không đủ 90% giờ công chuẩn trong tháng (Giờ công được duyệt cho thời gian đi học không tính là giờ công thực tế làm việc);
           + Có số lần đi trễ trên 4 lần/tháng;
           + Có số lần về sớm trên 4 lần/tháng;
           + Vắng chào cờ hơn 2 lần/tháng (Không áp dụng cho Văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh và Cẩm Mỹ);
           + Có luồng trễ hạn hơn 4 luồng/tháng (Chỉ tính luồng xử lý có thời hạn trên 5 ngày làm việc);
           + Trong tháng bị khuyết điểm phải xử lý kiểm điểm, phải làm bản cam kết hoặc xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên sẽ không được đưa vào danh sách xét.
           - Quy định về điểm thưởng:
          + Hoàn thành một nhiệm vụ chuyên môn sâu được thưởng từ 5-20 điểm tuỳ theo công sức nghiên cứu, tra cứu tài lịệu, chất lượng công việc và nội dung do mình chủ động soạn thảo.
           + Cá nhân tham gia và được giải thưởng trong Sở:
                   Giải Nhất: 10 điểm
                   Giải Nhì: 7 điểm
                   Giải Ba: 3 điểm
                   Giải Khuyến khích: 1 điểm
           + Cá nhân tham gia và được giải thưởng Đảng uỷ Khối và Công đoàn viên chức hoặc Đoàn Khối (đối với đoàn viên), Hội Cựu chiến binh Khối (đối với hội viên CCB);
                   Giải Nhất: 15 điểm
                   Giải Nhì: 12 điểm
                   Giải Ba: 7 điểm
                   Giải Khuyến khích: 2 điểm
            + Cá nhân tham gia và được giải thưởng cấp Tỉnh:
                   Giải Nhất: 20 điểm
                   Giải Nhì: 15 điểm
                   Giải Ba: 10 điểm
                   Giải Khuyến khích: 3 điểm
           Lưu ý: Các hình thức trên nếu đạt giải tập thể thì mỗi cá nhân có tên trong danh sách cử tham gia sẽ được thưởng với số điểm tương ứng với từng mức như các cá nhân ở phần trên.
           + Có thành tích trong học tập nâng cao trình độ và tham gia bồi dưỡng:
              Học tập nâng cao trình độ được thưởng 20 điểm, với các đối tượng sau:
                   o Người đang có trình độ Trung cấp, Cao đẳng học lên Đại học;
                   o Người đang có trình độ Đại học học Cao học;
                   o Người đang có trình độ Thạc sỹ học Nghiên cứu sinh
                   o Người đã có Bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ nhưng chưa được cộng điểm xét "Điển hình trong tháng" lần nào.
·            Điểm thưởng khi tham gia các khóa bồi dưỡng cụ thể gồm: Trung cấp Chính trị trở lên; Quản lý nhà nước từ chương trình chuyên viên trở lên; Giáo dục Quốc phòng tử Đối tượng 2 trở lên, tùy vào kết quả học tập sẽ được thưởng điểm như sau:
                   o Loại Xuất sắc: Thưởng 20 điểm;
                   o Loại Giỏi: Thưởng 15 điểm.
            * Thành tích tham khảo khi đồng số điểm: Những người có cùng số điểm sẽ xét đến thành tích những tháng trước để lựa chọn.  
            * Thành tích bảo lưu: thành tích sẽ được bảo lưu trong thời gian 01 năm nếu trong năm đó cá nhân có nhiều điểm cộng nhưng chưa được xét
            * Điểm trừ:
             - Mỗi lần đi trễ trừ 5 điểm;
             - Mỗi lần về sớm trừ 5 điểm.
             - Một lần vắng chào cờ không có lý do chính đáng trừ 5 điểm;
             - Một lần trễ hạn xử lý luồng trên I-Office trừ 02 điểm (Chỉ đối với những luồng xử lý có thời hạn trên 5 ngày làm việc);
             - Một lần trễ hạn xử lý công việc trừ 05 điểm (trừ những văn bản có thời gian xử lý từ khi lãnh đạo chuyển luồng tới khi đến hạn dưới 5 ngày làm việc);
             - Một lần bị phản ánh đúng về thái độ ứng xử trong giao tiếp hành chính trong tháng (trong nội bộ và bên ngoài) bị trừ 5 điểm
             - Một lần bị Tổ kiểm tra công vụ phát hiện không đeo thẻ công chức không đúng quy định bị trừ 2 điểm;
             - Một lần bị Tổ kiểm tra công vụ phát hiện, mặc trang phục công sở không đúng quy định bị trừ 5 điểm;
             - Mỗi lần có kế hoạch công tác mà không đăng ký lịch công tác trừ 2 điểm. (Trường hợp được giao nhiệm vụ đột xuất trước khi thực hiện 3 ngày thì không bị trừ điểm).
       2. Phương pháp chấm điểm và xét chọn:
       a/ Các bộ phận tự đánh giá, chấm điểm từng cán bộ trong bộ phận mình (theo mẫu), xét chọn 01 cá nhân xuất sắc nhất và nộp về Văn phòng hạn cuối cùng vào ngày 05 của tháng kế tiếp;
       b/ Văn phòng tổng hợp, rà soát, đánh giá lại đối với các cá nhân được đề xuất công nhận dựa vào bảng chấm điểm của từng bộ phận, quan sát thực tế và qua hệ thống phần mềm của Sở;
       c/ Căn cứ vào kết quả tổng hợp của các bộ phận Văn phòng báo cáo Hội đồng họp để xét chọn, đánh giá và chọn ra mỗi khối 01 cá nhân tiêu biểu nhất để khen
thưởng danh hiệu "Điển hình trong tháng";
       d) Đối với bộ phận có tính đặc thù như phòng Quản trị mạng, lái xe vẫn thực hiện xét theo tiêu chí ban hành nhưng có lưu ý đến tính đặc thù của tiêu chí 1 và các trường hợp điểm trừ liên quan đến tiêu chí 1.
         e) Sau ngày 05 của tháng kế tiếp nếu bộ phận nào không có Biên bản họp xét đề nghị sẽ được coi như bộ phận đó trong tháng không đề xuất.
        Điều 6. Hình thức khen thưởng
        - Cá nhân đạt danh hiệu "Điển hình trong tháng" được Giám đốc Sở tặng Giấy khen kèm tiền thưởng là 1.000.000 đồng/lần và được thông tin trên bảng đặt ở sảnh chính của cơ quan và đăng trên chuyên mục tại website khoa học và công nghệ;
       - Cá nhân đạt danh hiệu "Điển hình trong tháng" 01 lần/01 năm, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có sáng kiến trong công tác thì được ưu tiên xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;
        - Cá nhân trong năm đạt nhiều danh hiệu "Điển hình trong tháng" được ưu tiên bố trí tham quan học tập tỉnh bạn khi có cơ hội kết hợp giữa công tác và tham quan.
        - Các đơn vị có nhiều cá nhân đạt danh hiệu "Điển hình trong tháng" và được nhiều lần trong năm được xem xét là có ưu thế hơn đơn vị khác có thành tích tương đương nhưng không có hoặc có ít cá nhân đạt danh hiệu "Điển hình trong tháng" và ít lần trong năm hơn khi xét thi đua tập thể cuối năm. 
 
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          Điều 7. Khiếu nại, tố cáo
          Các bộ phận, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả xét chọn danh hiệu "Điển hình trong tháng" theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
          Điều 8. Trách nhiệm thực hiện
          - Văn phòng thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng xét chọn, phối hợp với các bộ phận liên quan:
                + Hướng dẫn bằng văn bản việc thực hiện quy định này
                + Tham mưu Lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng xét chọn;
                + Tổ chức biểu dương khen thưởng và thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;
                + Hàng tháng thực hiện thủ tục xét chọn trình Hội đồng họp xét theo quy định;
          Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, các bộ phận phản ánh kịp thời về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./.

 


 

  Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập