Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 


1. Giám đốc Lại Thế Thông

 

LAITHETHONG1.jpg


1. Ngày sinh: 14/10/1977

2. Quê quán: Nam Định

3. Chức vụ:

- Chính quyền: Giám đốc Sở

- Đảng: Bí thư Đảng bộ

4. Học vị: Tiến sĩ

5. Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cử nhân Hải quan; Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

- Ngoại ngữ: Anh văn B2 khung Châu Âu

- Chính trị: Cao cấp

- Tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

6. Điện thoại liên lạc: 0251.3822297 (8588)

7. Email: thonglt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn với vai trò là người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo trong quan hệ phối hợp công tác giữa Sở với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thê và các cơ quan tư pháp, tổ chức khác có liên quan.

b) Là người phát ngôn, chủ tài khoản của cơ quan, phụ trách tài chính, kế toán nguồn kinh phí do Sở quản lý.

c) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và xử lý trong các lĩnh vực công tác, cụ thể:

- Công tác Đảng, chính trị, tư tưởng, an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định (bao gồm cả thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách liên quan); thực hiện các quy định về tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí;

- Công tác kế hoạch, tài chính, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách về khoa học công nghệ, đôi mới sáng tạo và hoạt động hợp tác quốc tê;

- Công tác thông tin, thống kê khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và dịch vụ công;

d) Tham gia Phó Thường trực, thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh đối với các lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoặc theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ;

đ) Tham gia là chủ trì, chủ tịch các Hội đồng thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở theo quy định, bao gồm cả:

- Tổng Biên tập các trang tin: Cổng thông tin điện tử khoa học và công nghệ Đồng Nai, cổng thông tin điện tử khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai và các bản tin KH&CN do Sở phát hành. 

- Chủ tịch các hội đồng: Hội đồng sáng kiến tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Hội đồng khoa học công nghệ cấp. tỉnh (Hội đồng tư vấn xác định danh mục, Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiệp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực nhiệm vụ khoa học công nghệ);

e) Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gôm: thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

f) Phụ trách việc trao đổi, phát triển hợp tác, phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ theo lĩnh vực được phân công và chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch Khoa học công nghệ theo Phụ lục đính kèm.

g) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các bộ phận trực thuộc Sở, gồm: Văn phòng Sở (công tác tô chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và công nghệ theo quy định); Phòng Kê hoạch - Tài chính (sau khi được sắp xêp theo Đề án mới được UBND tỉnh phê duyệt) và Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

 

2. Phó Giám đốc Huỳnh Minh Hậu

 

HUYNHMINHHAU1.jpg


1. Ngày sinh: 10/10/1967

2. Quê quán: Bình Dương

3. Chức vụ:

- Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

- Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ

4. Học vị: Thạc sĩ

5. Trình độ:

- Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực; Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Thạc sĩ kỹ thuật ô tô

- Ngoại ngữ: C Anh văn

- Tin học: A

6. Điện thoại liên lạc: 0251.3822297 (8388)

7. Email: hauhm@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đông Nai và Bộ Khoa học Công nghệ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được Giám đôc Sở phân công..

- Trong trường hợp Giám đốc Sở ủy quyền bằng văn bản, được ký các nội dung (dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán, ký hợp đồng...) theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn liên quan về tài chính, ngân sách để tổ chức các chương trình, đề án, nhiệm vụ được phân công (trừ phê duyệt kế hoạch nội dung, dự toán tổng thể trong năm của cả chương trình, kế hoạch do Giám đốc phê duyệt);

- Được ủy quyền trả lời, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí về lĩnh vực được phân công.

b) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Đảng (Tuyên huấn, dân vận);

- Hoạt động công nghệ, phát triển công nghệ, thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ: hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo: hoạt động ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân;

- Hoạt động Trung tâm chiếu xạ và công tác bàn giao các dự án xây dựng cơ bản thuộc khu công nghệ cao công nghệ sinh học do Sở làm chủ đâu tư;

-  Theo dõi, giúp Giám đốc Sở phát triển tiềm lực khoa học công nghệ; phát triển, giao các dịch vụ công thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo đóng góp ý kiến thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Phụ trách việc trao đổi, phát triển hợp tác, phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ theo lĩnh vực được phân công; các Viện, Trường thuộc khối kinh tế kỹ thuật, trong đó gồm Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc khối kinh tế kỹ thuật và chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch Khoa học công nghệ theo Phụ lục đính kèm. 

d) Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng và Ban Chỉ đạo đôi với các lĩnh vực được phân công hoặc Giám đốc giao.

đ) Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Tân Phú, huyện Định Quán và huyện Trảng Bom.

e) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý chuyên ngành (trừ lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số).

 

3. Phó Giám đốc Đoàn Tấn Đạt

 

DOANTANDAT1.jpg


1. Ngày sinh: 01/07/1964

2. Quê quán: Đồng Nai

3. Chức vụ:

- Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

- Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4. Học vị: Cử nhân

5. Trình độ:

- Chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Công nghệ thông tin

- Ngoại ngữ: B Anh văn

- Tin học: Đại học

6. Điện thoại liên lạc: 0251.3822297 (8288)

7. Email: datdt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công: 

a) Phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đông Nai và Bộ Khoa học và công nghệ vê toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công.

- Trong trường hợp Giám đốc Sở ủy quyền bằng văn bản, được ký các nội dung (dự toán, thâm định, phê duyệt, quyết toán, ký hợp đồng...) theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn liên quan về tài chính, ngân sách đề tổ chức các chương trình, đề án, nhiệm vụ được phân công (trừ phê duyệt kế hoạch nội dung, dự toán tổng thể trong năm của cả chương trình, kế hoạch do Giám đốc phê duyệt);

- Được ủy quyền trả lời, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí về lĩnh vực được phân công.

b) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Đảng (tham mưu công tác kiểm tra công tác Đảng, phụ trách Ủy ban Kiêm tra Đảng);

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, công vụ, công tác quản trị, quản lý tài sản công của Sở; xử lý công văn đến cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp bộ máy theo Đề án mới được UBND tỉnh phê duyệt;

- Quản lý hoạt động nghiên cứu nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; quản lý, huy động, phát triển nhân lực và tô chức khoa học công nghệ (kề cả công tác khoa học công nghệ của nhân lực là thanh niên); quản lý chương trình đào tạo sau đại học (Chương trình 2, Mục tiêu 2);

- Hoạt động chuyển đổi số của tỉnh và của Sở, ứng dụng công nghệ thông tin của Sở;

- Rà soát, tham mưu giúp Giám đốc Sở phát triển, giao các dịch vụ công thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách

- Theo dõi, chỉ đạo các nội dung đóng góp ý kiến thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Phụ trách việc trao đổi, phát triển hợp tác, phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ theo lĩnh vực được phân công; các Viện, Trường thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin, trong đó gồm Học viện Chính trị quốc gia, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin và chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch Khoa học công nghệ fheo Phụ lục đính kèm.

d) Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng và Ban Chỉ đạo đôi với các lĩnh vực được phân công hoặc Giám đốc giao.

đ) Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Thống Nhât, huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh.

e) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các bộ phận trực thuộc Sở, gôm: Phòng Quản lý khoa học và Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và công nghệ theo quy định).

 

4. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Linh

 

NGUYENTHITHUYLINH.jpg


​1. Ngày sinh: 05/12/1974

2. Quê quán: Hải Dương

3. Chức vụ:

- Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

- Đảng:

4. Học vị: Thạc sĩ

5. Trình độ:

- Chuyên môn:  Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh

- Ngoại ngữ: Cử nhân

- Tin học: Chứng chỉ B

- Chính trị: Cao cấp

6. Điện thoại liên lạc: 0251.3822297

7. Email:

8. Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Khoa học và công nghệ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được Giám đôc Sở phân công.

- Trong trường hợp Giám đốc Sở ủy quyền bằng văn bản, được ký các nội dung (dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán, ký hợp đồng... .) theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn liên quan vẻ tài chính, ngân sách đề tổ chức các chương trình, đề án, nhiệm vụ được phân công (trừ phê duyệt kế hoạch nội dung, dự toán tông thể trong năm của cả chương trình, kê hoạch do Giám đôc phê duyệt);

- Được ủy quyền trả lời, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí về lĩnh vực được phân công.

b) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Đoàn thể của Sở (công đoàn, đoàn thanh niên)

- Công tác pháp chế, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học công nghệ (trừ liên quan đên công tác cán bộ, công chức, viên chức của Sở);

- Công tác Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý nhãn hàng hoá sản phẩm; công tác đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ sô hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); quản lý chất lượng theo TCVN ISO hành chính công.

- Công tác hướng dẫn, thấm định kinh phí hoạt động khoa học công nghệ; Hoạt động của Quỹ Phát triên khoa học công nghệ tỉnh Đông Nai và các quỹ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ;

- Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai;

- Việc sáp nhập, chuyển giao Trung tâm phần mềm đến khi hoàn thành.

- Thẩm định kinh phí toàn bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ; thẩm định dự toán của các nhiệm vụ thuộc các phòng/đơn vị từ nguôn sự nghiệp khoa học và công nghệ

- Rà soát, tham mưu giúp Giám đốc Sở phát triển, giao nhiệm vụ các dịch vụ công thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo các nội dung đóng góp ý kiến thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Phụ trách việc trao đổi, phát triển hợp tác, phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ theo lĩnh vực được phân công; các Viện, Trường thuộc khối dân lập trong và ngoài tỉnh, các Trường Đại học, Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch Khoa học công nghệ fheo Phụ lục đính kèm.

d) Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo của tỉnh đối với các lĩnh vực được phân công và chủ trì các Hội đồng thẩm định kinh phí hoạt động khoa học công nghệ, Hội đồng thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ và Chủ tịch Hội đông thâm định kinh phí thực hiện các dịch vụ công và nhiệm vụ đặt hàng giao cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ;

đ) Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ.

e) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các bộ phận trực thuộc Sở, gồm: Phòng Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng (sau khi được sắp xếp theo Đề án mới được UBND tỉnh phê duyệt); Phòng Thanh tra và các nội dung liên quan đến Trung tâm Phát triển phần mềm.