Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 CHIẾN LƯỢC

 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2020-2025)
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 năm 2019
Quyết định về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định ban hành cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đặc thù đối với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai
 

 QUY HOẠCH

 
 

 KẾ HOẠCH

 
Về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Triển khai điều tra một số mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 -2020.
Kế hoạch phê duyệt sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020
Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch "Hoạt động hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019" ban hành kèm theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kế hoạch "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023"
Quyết định phê duyệt Kế hoạch "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 5 tháng cuối năm 2018 và 2019