Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
​Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên lĩnh vực công thương   26-04-2023
Nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng thuộc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai; Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở phù hợp với quy định hiện hành giúp quản lý, điều hành công việc chuyên môn ngày càng tốt hơn, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung chính như: Ban ISO Sở; các phòng thuộc Sở thực hiện xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023, kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023. Thực hiện kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội. Căn cứ mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023 của Sở, các phòng thuộc Sở Công Thương xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện của phòng để triển khai thực hiện; Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ; Ban ISO của Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, tổ chức ít nhất 01 cuộc đánh giá nội bộ tại các các phòng thuộc Sở; Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống; Lãnh đạo Sở tổ chức họp xem xét về tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

1IMG_6478.jpg
Làm việc với Sở Công Thương về triển khai các hoạt động KHCN 

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Công Thương và các quy định khác liên quan đến bộ tiêu chuẩn, Ban ISO, thư ký ISO, các phòng thuộc Sở sẽ thực hiện việc chuẩn hóa bộ quy trình;  Các phòng thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định (Báo cáo 06 tháng, năm kèm theo báo cáo chuyên môn của đơn vị về Ban ISO, thông qua Văn phòng Sở).

Theo kế hoạch đề ra, Văn phòng Sở và Ban ISO Sở  sẽ theo dõi, hướng dẫn các phòng thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định. Các thành viên của Ban ISO có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện của đơn vị và nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của kế hoạch này; Tham mưu tổ chức đánh giá nội bộ tại các phòng trực thuộc Sở; tổ chức họp xem xét của Ban lãnh đạo về tình hình duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo thời gian quy định.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở xác định nhiệm vụ duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của cơ quan; kết quả việc duy trì áp dụng hệ thống là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan.

Kế hoạch yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Ban ISO tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở trong năm 2023 đồng thời giao cho Thư ký ISO theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.

T.Quế

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.