Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
​Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng   26-04-2023
Theo phương hướng kế hoạch đề ra, trong năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (TCĐLCL) tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và công tác kiểm tra nhà nước về TCĐLCL với các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động về lĩnh vực TCĐLCL.

IMG_0565.JPG
Hoạt động kiểm định đo lường chất lượng tại Đồng Nai

Theo đó, Tổng cục tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL để thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong tình hình mới, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục hoàn thiện để ban hành Đề án “Chiến lược tiêu chuẩn hóa Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030”; “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; Đề án “Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và Đề án “Chuyển đổi số ngành TCĐLCL đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trong năm 2023, Tổng cục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và công tác kiểm tra nhà nước về TCĐLCL với các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động về lĩnh vực TCĐLCL; tăng cường công tác hậu kiểm đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hàng hóa nhập khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, chính phủ điện tử, tăng cường giải quyết công việc trên môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công, nhất là triển khai qua cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công các cấp. Năm 2023, cần thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực phục vụ hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và TCĐLCL. Ngoài ra, báo cáo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ KH&CN thực hiện tốt nghĩa vụ về TBT (rào cản kỹ thuật trong thương mại), tránh tình trạng các biện pháp rào cản kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam bị nêu ra thành quan ngại thương mại kéo dài do không thực hiện nghĩa vụ Thành viên của Việt Nam. Đặc biệt các đơn vị liên quan cần lấy ý kiến Tổng cục đối với các hồ sơ dự thảo QCVN có khả năng tạo ra quan ngại thương mại quốc tế trước khi thẩm định hồ sơ nhằm đảm bảo nghĩa vụ minh bạch hóa theo cam kết về rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về TCĐLCL, năng suất chất lượng, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động TCĐLCL phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; thống nhất mô hình hoạt động của các Chi cục TCĐLCL địa phương trên cả nước để đảm bảo phục vụ quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả cao hơn.

Được biết, trong năm 2022 vừa qua, các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) và Quy chuẩn địa phương (QCĐP) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế, năng suất chất lượng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn. Bên cạnh đó, nhằm thống nhất, đơn giản, hài hòa, tối ưu hóa, tự nguyện và chia sẻ; đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế, Tổng cục đã triển khai xây dựng hồ sơ dự thảo Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030, trình Bộ KH&CN để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Năm 2022, Tổng cục TCĐLCL đã thực hiện cấp mới hơn 6.700 mã doanh nghiệp GCP và hơn 250 mã địa điểm toàn cầu GLN. Tổng cục tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) nhằm thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu như: Xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp, hiện đang trong quá trình vận hành thử nghiệm. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng xây dựng các TCVN về truy xuất nguồn gốc, đến nay đã có 23 TCVN về truy xuất nguồn gốc được công bố.

T.Quế (Tổng hợp)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.